Adigece Dersler (32)

Adıge dilini öğrenip konuşabilmenin ilk şartı sesleri iyi tanımak, iyi telaffuz etmek ve onları yazabilmek olarak ifade edilebilir. Adıge dilinin bir ses dili olması itibariyle…
АДЫГЭБЗЭР ЗРАТХ ЗРАДЖ ХЬЭРФХЭР 1 - МАКЪ ЗЕШЭХЭР SESLİ HARFLER А а -- a Е е -- e И и -- i Уу -- u…
Bu dilde fiillerin iki yapıda olduğunu ve çekimlenmelerinin de farklı olduğunu söylemiştik Birinci tür fiillerde mesela yenen şeyin konu bahsi edilmediği yapıdır. Sadece benim senin…
Adigebze de dilin ses dili olması nedeniyle sesler aynı zamanda birer sözcüktürler. Birkaç sesten oluşan sözcükler aslında ifade ettiği şeyi anlatan dizili sözcüklerdir. Bu nedenle…
В - в Türkçe v harfi ile aynı sestir vı diye okunur. Вы вэ ва во ву ви ув ив Bu sesin girdiği sözcükler genellikle…
Гъ - гъ Türkçedeki ğ sesi ile aynıdır ğı diye okunur. гъы- ağla emri , гъэ-yıl , гъа- ağlamiş olan , гъагъэ - çiçek Гъу…
Къ - къ K harfinin kalın sesidir. Arapçadaki kaf harfi ile aynı sesi verir. Къы -- къэ -- къи -- къе -- къа Къым -…
Лъ - лъ Le sesinin dilin damaktan ayrılmadan sürekli çıkarılan bir sestir. Dilin iki yanından hava çıkarılarak seslendirilir. Ses öğreticiden alınmalıdır. Bu harfin girdiği sözcükler…
БЖЫГЪЭХЭР - SAYILAR Зрабж бжыгъэцlэхэр: Sayma sayıları: 1 - Зы , 2 - Тlу, 3 - Щы, 4 - Плlы, 5 - Тху, 6 -…
Dönüş veya tekrarlama harfi plarak ж son eki evine köyüne kentine veya şu anda çıktığın yere geri dönüş veya yaptığın bir şeyi bir daha yapmayı…
İsimlerin aldıkları hal durum ekleri ; Yalın hal --------- İ durumu --------- р E durumu ------ м e doğru --------- мкlэ olarak ------------- у Bunların…
Адыгэбзэр макъыбзэу зэрызыхэтым щхьэкlэ псалъэхэм я зыхэувэкlэри абы елъытауэщ. Ауэ иджы дэ дызтелэжьыхьынур псалъэухарщ. Adıge dilinin bir ses dili olması nedeniyle sözcüklerin oluşumu da ona…
Bu dersimizde öneklerle cümle yapıları üzerinde çalışalım. Ху – ön ekinin birisi için, bir şeyi-- na yapmak na etmek na eylemek anlamında kullanılışına bakalım. Burada…
Konum, yer, duruş bildiren sesler ve bu seslerin oluşturdukları sözcüklere bakalım. ХЭ -- Çoğul olan bir şeyi gösterdiğini zaten biliyoruz. Bir çokluğun içine girme çıkma…
Bu dilde cümle oluşumunda konu bahsi önemlidir. Konu bahsi p durumunda olur. м halindekiler daima figürandır. Bütün nesnelerin veya şahısların görüntülerinin fiilde temsil ediliyor olmaları…
Bu derste sözcüklerin oluşumu ile ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Dilin ses dili olması nedeniyle Bu çalışmayı iyi anlamak önemlidir. Örnek olarak atmak ile ilgili sözcüklerin…
İsimlerin şu anda oluyorum diye bir çekimlenmesi olmaz. Olsa da anlamlı cümleler oluşturmaz. Fakat şuyum buyum diye söylenir. İsimler gibi sıfat zamirler de çekimlenebilir. Sıfat…
SERE SI UNAGUEMRE BEN VE AİLEM C l e - reklam Uneguets l e - soya adi Ade - baba Anet - anne Adets l …
Лъэхъэнэм Теухуа Къэупсэлъыкlэхэр. Лlэщlыгъуэ дапщэ къэдгъэщlами, Сэлам къытпежьэм дэ етхынщ. Кlыщокъуэ Алим Лlэщlыгъуэ - asır Илъэсищэр зы лlэщlыгъуэ мэхъу. Гъэ -- Илъэс ------- yıl ,…
КЪЭХУТАПХЪЭ ЛЭЖЬЫГЪЭ Зыфlэгъувауэ Адыгэбзэ зэгъэщlэн -- егъэщlэн PROJE ÇALIŞMASI YAPILANDIRICI ADIGE DİLİ ÖĞRENİMİ - ÖĞRETİMİ Зэгъэщlэн егъэщlэныр зэрырикlунур 1-- Зытелэжьыхьыпхъэм хьэзыр ехъулlэн. 2 -- Зытелэжьыхьыпхъэр…
Уафэм И Шытыкlэхэм Теухуауэ Зэгъэшlапхъэ псалъэхэр Хуабэ - sıcak Щlыlэ - soğuk Щlыlэтlыlэ - serin Гъуркl - kuru Псыlэ - ıslak Псыlэтlыlэ - nemli Щlымахуэ …
ФlЭХЪУСХЭР - SELAMLAŞMA Уи пщэдджыжь фlы ухъу. ------ İyi sabahlar.( muhataba) Фи пщэдджыжь фlы фхухъу. --- İyi sabahlar. ( muhataplara) Уи махуэ фlы ухъу. --------------…
ГЪУБЖЭР НАРТХЭМ ЛЪЭПЩ ЗЭРАХУИЩlАР Нартхэм мэш бэв къагъэкlат, ауэ къызэрахьэлlэжынур ямыщlэу гузавэу зэхэсхэрт. Лlыжьхэр зэчэнджэщырт. Щlалэгъуалэр зэдауэрт. Сыт жаlэми, сыт ящlэми мэшыр зэрыlуахыжыну амал къахуэгупсысыртэкъым.…
Dilimizde sözcük oluşumları üzerine bir hayli çalışma yapılmıştır. Ön ekler, son ekler, şahıs ve zaman eklerinin fiillere eklenişi ile ilgili çalışmalar gerek Adige dilinde gerekse…
Bu dersimizde dilin işleyiş özellikleri üzerinde daha detaylı bir çalışma yapacağız. Dilin işleyiş özellikleri iyi anlaşılırsa bu yapılan veya yapılacak olan açıklamalara gerek kalmaz. Her…
Adige dili ses anlam temelinde oluştuğundan seslerin telaffuzları öğrenilmediği sürece hiçbir şey öğrenilmiş sayılmaz. Harflerden sonra verilmiş olan ses çalışmaları üzerinde tam bir çalışma yapılmış…
Bu dersimizde cümleleri biraz daha yakından ve detaylı olarak inceleyeceğiz. Başta fiillerin yapılarından bahsetmiştik. Birinci gurup fiiller şahısların bizzat yaptıkları ettikleri eyledikleri eylemi konu bahsi…
Direkt olarak. Şahısların eylemi olarak. Тхэ – Yazıyor olmak. Тха – Yazmış olmak. ( sıfat ) Тхэн – Yazacak durumda olmak. İndirekt. Bir şeyi yazmak…
Cümle yapıları ile ilgili olarak mesafe aldığımızı düşünüyorum. Hem ön ekler, hem son ekler ile ilgili de ilerlemeler kat ettik. Seslerin birer sözcük olduklarını zaten…
Bu ders bu bölümün son çalışması olması nedeniyle bazı tekrarlamalar, hatırlatmalar ve yerli yerine oturtma babından daha anlaşılır kılınmalar üzerine olacaktır. Bu dersten sonra ise…

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery