Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Dönüş Yasası

Aralık 28, 2018 957 0

Bu yasalar kesin dönüş yapanlar için KBC'nin onlara tanıdığı statüyü, hakları, yüklediği görevleri (sorumlulukları) ve onlara devletin yapacağı katkıları, yardımları belirlemektedir.


I.MADDE
Anayurda dönecekler;
Bu yasa, 19. yy. da Rus-Kafkas savaşları ve onun devamında Kafkas halklarına yapılan zulümler sonucunda KBC 'yi terk eden ve başka ülkelere yerleşmek zorunda kalan yurttaşlarının çocuklarına anayurtlarına kesin dönüş hakkı tanımaktadır.


II.MADDE
Anayurtlarına dönecek kişilere yardım konusunda KBC'nin resmi politikası;
1. KBC yetkili organlarının, geri dönüş yapan yurttaşlarına nasıl yardımcı olacakları aşağıdaki yasa maddeleriyle belirlenmiştir.
a- Rusya Federasyonu ve KBC anayasalarında yer alan ve tüm dünyada geçerli olan insan hakları ve bireysel özgürlükler geri dönüş yapan yurttaşlarımız için de geçerlidir.
b- Sosyal hayatta, ekonomi ve haberleşme alanlarında KBC vatandaşlarına verilen tüm özgürlükler, geri dönüş yapan insanlar için de KBC tarafından garanti edilmektedir.
c- Yukarıda sayılan hakların verilmesinde ve tanınmasında yardımcı olmayan ya da bunlara engel olan KBC yetkilileri ve sorumlu makamlar yasalar karşısında suçlu duruma düşerler.
2. KBC Bakanlar Kurulunun (hükümetinin) teklifiyle KBC parlamentosu aşağıdaki maddeleri yasalaştırmıştır;
a- İş alanı yaratıp geri dönüş yapan kişileri istihdam etme,
b- Ev - bark kurma, arazi ve mülk edindirme,
c- Her türlü sosyal güvenlik hakkından ( sağlık vs.) yararlandırma
d- Eğitim – öğretim haklarından yararlandırma,
e- Ülkede geçerli olan yasaların tanıdığı tüm sosyal hakları tanıma.
3. KBC'ye dönen yurttaşların geri dönüşü ve mülk edinmesi için yapılacak işlemlerle ilgili tüm harcamalar KBC bütçesinden karşılanacaktır.
4. KBC bu yasaların yürütülmesi, uygulanması için özel bir kurum oluşturmuştur. Geri dönüşle ilgili tüm işlemlerin yapılması yetkisi ve sorumluluğu bu kuruma aittir.


III.MADDE
Geri dönüş yapanların yurttaşlık statüsünün verilişi:
1. Geri dönüş yapacak kişi ve aileler öncelikle bu kuruma kayıtlarını yaptıracaklardır.
2. KBC Cumhurbaşkanı'nın öngörüsü doğrultusunda yapılacak çalışmaları içeren kitapçıklar bu kurum tarafından yurttaşlık statüsü talep eden kişi ve ailelere verilecektir.
3. 18 yaşını doldurmuş, yetişkin tüm bireyler dönüş için yukarıda sözü edilen kurum tarafından verilen formları doldurup başvuruda bulunabilir.
4. Geri dönüş yapan kişi ve ailelerin, vatandaşlık statüsü kazanabilmesi için yetkili kurumlar aşağıdaki, işlemleri yerine getirecektir.
a. Vatandaşlığa kabul dilekçesi,
b. Vatandaşlık hakları kazandığını belgeleyen nüfus cüzdanı, pasaport vb. belgelerin verilmesi.
5. Bu kurum geri dönüş yapan kişi ve ailelere KBC'de konuşulan dillerden biriyle (Kabardeyce, Rusça, Balkarca) yazılmış vatandaşlık statüsü ile ilgili tüm belgeleri temin etmek durumundadır.
6. İlgili kurum başvuru belgelerini 1 ay içinde sonuçlandırıp başvuru sahibine cevap vermek durumundadır.
7. KBC yetkilileri başvuruları 2 ay içinde sonuçlandıracaktır.
Başvurusu yukarıda belirtilen ( 3 ay ) zamanda sonuçlandırılmayan kişiler yasal yollarla haklarını aramakta özgürdür.
8. Vatandaşlık statüsü kazanan kişi veya kişiler bunu kanıtlayan bir belgeyi ilgili kurumdan almalıdır.


IV.MADDE
Vatandaşlık hakkını yitirmenin veya bunun geri alınmasının koşulları;
1.Vatandaşlık hakları şu şartlarda yitirilir;
a.Geri dönüş yapan kişinin bizzat vatandaşlıktan çıkmak istemesi,
b.Geri dönüş yapan kişinin ölmesi veya herhangi bir mahkemenin o kişinin öldüğüne karar vermesi,
c.KBC vatandaşı olan geri dönüşçünün Rusya Federasyonu vatandaşlığına geçmesi,
d.Vatandaşlık statüsünün bir yanlışlık veya karışıklık sonucu verildiği hükmüne varılması,
2.KBC Cumhurbaşkanı'nın emriyle aşağıda belirtilen davranışlar içinde bulunan kişilerin vatandaşlık hakları ellerinden alınabilir:
a.KBC'nin anayasal devlet düzenini kuvvet zoruyla değiştirmeye kalkanlar,
b.KBC anayasasına aykırı faaliyetler yürüten dernek ve kuruluşlara üye olanlar,
c.Ağır cezalık suç işleyen ve bu durumu mahkemelerce belirlenen kişiler,
3. KBC Cumhurbaşkanı'nın vatandaşlık hakkını elinden aldığı kişi veya kişiler mahkemeye başvurup yasal haklarını arayabilirler.


V.MADDE
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Rusya Federasyonu anayasası, KBC anayasası ile yasalarınca kendi yurttaşlarına tanıdığı tüm haklar geri dönüş yapan yurttaşları içinde geçerlidir.


VI.MADDE
Geri dönüş yapanlara iş edinme ve ekonomik açıdan yapılacak yardımlar:
1.KBC ve Rusya Federasyonu vatandaşlarına tanınan ekonomik haklar ( uzun vadeli, düşük faizli kredi vs.) geri dönüş yapan yurttaşlara da tanınacaktır.
2.KBC ve Rusya Federasyonu yetkili kurumları yardıma muhtaç ( fakir ) geri dönüşçülere yasalar çerçevesinde her türlü yardımda bulunmak durumundadır.
3.Yurttaşlık statüsü kazanan kişilerin herhangi bir afet veya felaketle karşılaşmaları durumunda Rusya Federasyonu ve KBC yasalarla belirlenen sorumlulukları dahilinde yardımcı olmak durumundadır.


VII. MADDE
Yurttaşlık statüsü kazanan veya şu anda diasporada ( anavatanın dışında ) yaşayan kişilerin anadillerini, kültürlerini öğrenmeleri veya unutmamaları için yapılacak işlemler;
1.Diasporada kalan soydaşlarımızın ana dillerini unutmamaları, ana dille eğitim yapabilmeleri, kültürlerini korumaları için - yaşadıkları ülkelerin yasalarına bağlı kalarak – onlara yardım edilmesi. Örneğin;
a.Diasporadaki soydaşlarımızın gelenek ve kültürlerini öğrenmeleri için yardım edilecektir.
b.Kurdukları kültür dernekleri aracılığıyla sanat, edebiyat, müzik vb. ürünlerinin oluşması, arşivlenerek korunması için yardım edilecektir.
c.KBC ile diasporadaki soydaşlarımız arasında kültürel mübadelenin ( değişimin) kurulmasına çalışılacaktır.
d.Ana dillerini öğrenmeleri , ana dilde haberleşmeleri, ana dille eğitim ve öğrenim görmelerine yardımcı olunacaktır.
e.Diasporadaki soydaşlarımıza ve geri dönüş yoluyla vatandaşlık statüsü kazanan kişilere her türlü eğitimleri konusunda yardım edilecektir.
2.KBC üniversite ve yüksek okullarına girişte geri dönüş yapan ve diasporada kalan kişilere öncelik tanınacaktır.
3.Diasporada yaşayan soydaşlarımıza bulunduğu ülkelerle, federatif sistemli devletlerle ve toplu halde bulundukları illerin yönetimleriyle KBC her türlü ilişkiyi kurma ve geliştirme hakkına sahiptir.


VIII. MADDE
Yurttaşlık statüsü kazanan kişilerin kendi dillerinde haberleşmelerini sağlamak:
1.KBC yetkili kurulları ve kurumları vatandaşlık statüsü kazanan kişilerin ana dilleriyle haberleşmelerine yardımcı olacaktır.
2.Yurttaşlık hakkı kazanan kişiler diledikleri dilde KBC'de geçerli tüm yasaları öğrenmek hakkına sahiptir, bu bilgilere ulaşmasında KBC yetkili kurumları yardımcı olacaktır.


IX. MADDE
Yurttaşlık statüsü kazanan kişilerin sorumlulukları:
KBC ve Rusya Federasyonu'nda geçerli yasalara, anayasalara ve devlet sistemlerine
uymak zorundadırlar. Bundan başka KBC ile Rusya Federasyonu arasındaki tüm anlaşmalara bağlı kalacaklardır.


X. MADDE
Yurttaşlık hakkı kazananların ödeyecekleri vergiler:
KBC vatandaşlığını kazanan kişiler belli oranda vergi indirimlerinden yararlanacaklardır. Bu tür vergi indirimleri ve muafiyetler KBC bütçesinden karşılanacaktır.


XI. MADDE
Yurttaşlık hakkı kazananlar için kurulacak Yardımlaşma Fonu:
Yurttaşlık hakkı kazananlara yardım etmek amacıyla yurttaşlık kurumunun talebi
doğrultusunda KBC bütçesinden yardımlaşma fonuna kaynak aktarılacaktır.


XII. MADDE
Yukarıdaki yasalara aykırı hareket eden KBC yetkili kurumları hakkında yasal kovuşturma ve işlemler yapılacaktır.

 

26 TEMMUZ 2001
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
KUEKUE VALERA

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery