M. Kemal ve Albay İsmet Beyle yıldızının barışmadığı açıkça anlaşılan Çerkez Ethem Hadisesi, birkaç hafta boyunca Meclis'in ve ülkenin en önemli meselesi haline getirildi.

1920 yılı sonu ile 1921 yılı başlarında yaşanan bu hazin gaile, Çerkez Ethem'in vatanını terk etmesi ve hudut haricine gitmesiyle neticelendi. 

Ethem Bey, gitmeden evvel kendi komutasındaki Kuvvâ–i Seyyâre birliklerinin Millî Kuvvetlerle çatışmamasını tembihledi, hatta gidip onlara iltihak etmesini istedi. 

Bu da, aslında Ethem Beyin ne kadar vatanperver, milletperver olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, ne yazık ki, ona "vatan haini" damgasını vurmaktan çekinmeyen kimseler var. 

Yakın tarihimizde yaşanan bu çekişmenin asıl sebebi hâlâ bilinemiyor. Zira, resmî tarihin anlattıklarının çoğu yalan ve düzmece bilgilerden ibarettir. Serbest tarihçiliğin yolu ise, maalesef henüz açık değil. 

Bununla beraber, o döneme ait sürpriz mahiyetteki bazı gelişmeleri nazar–ı itibara alarak, sağlıklı ve istikametli bir fikir yürütmek yine de mümkün. 

Bilinmelidir ki, birinci ve en büyük zıtlaşma hadisesi, Çerkez Ethem ile İsmet Bey arasında cereyan etti. Ethem Beyin "Çerkezliği"ni özellikle İsmet Bey ilân ve ifşa etti. Ethem Bey, şimdi "Türk, Kürt, Çerkez" gibi lâkapları bırakalım da, Müslümanlık ve Osmanlılık ruhuyla hep birlikte mücadele edelim diyordu. Ancak, onu kendine rakip gören İsmet Bey, adım adım Ethem Beyi köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. 

Ethem Bey, Millî Mücadele saflarına daha önce katılmasına, İsmet Bey ise daha sonraları geldiği halde, rütbe ve makan itibariyle en ön safa geçmesine rağmen, ilk başlarda ortada yine de bir zıtlaşma görünmüyordu. 

Ne var ki, iç isyanların, özellikle Yozgat'taki isyanların bastırılmasından sonra Ethem Beyin gerek Meclis'te ve gerekse bütün Anadolu sathında "Millî Kahraman" olarak yâdedilmesiyle, İsmet Bey ve onunla aynı zihniyeti paylaşanların kıskançlık damarını depreştirmeye başladı. 

Bir süre sonra, ordu içinde—asker neferatının çok sevdiği—Ethem Bey aleyhinde dedikodular üretilmeye ve kast–ı mahsuslar yayılmaya başlandı. 

Ethem Bey, askerdi ve sadece askerlik mesleğini düşünüyordu; dedikodulardan şiddetli rahatsızlık duydu. Bu rahatsızlığını Eskişehir'de İsmet Beye iletti. Görünürde hiçbir problem yokmuş gibiydi. Ancak, asıl çekişme alttan alttan kaynıyordu. 

Ethem Beyin rakipleri ise, sadece asker değil, aynı zamanda siyasetçiydiler. Onun gölgesinde kalmaktan endişe ediyorlardı. Savaşın bitmesiyle birlikte, Ethem Beyin "Millî Kahraman" olarak tescil edileceği muhakkaktı. 

Ne var ki, Anadolu'nun içlerine doğru taarruza geçen Yunan birliklerine karşı yapılan mücadelenin en nazik zamanında, Çerkez Ethem meselesi büyütüldükçe büyütüldü ve bu büyük insan hem orduyla, hem de Meclis'le karşı karşıya getildi. Yani, bir nev'î oyuna getirilmiş oldu. 

* * * 

Ethem Beye yeni rütbe, yeni makam–mevki verilmez iken, onun muarızı olan İsmet Bey ise, başdöndürücü bir hızla makamdan makama, mevkiden mevkiye atlıyordu. 

İşte, bu tarihî gerçekliğin kısa bir çetelesi... 

* İsmet Bey, henüz Albay iken, İstanbul'dan Ankara'ya ilk kez 8 Ocak 1920'de geldi. M. Kemal'e en yakın kişi görünerek, bir müddet birlikte çalıştılar. 

* İstanbul hükümetinde Harbiye Nazırı olarak çalışan Fevzi Paşanın dâveti üzerine, Şubat ayı sonlarında İstanbul'a gitti. 

* M. Kemal'in dâveti üzerine, 9 Nisan'da tekrar Ankara'ya döndü ve İstanbul'la bağlarını kopardı. 

* 23 Nisan'da, paraşütle (seçimsiz) Edirne milletvekili oldu, Meclis'te kendine yer edindi. 

* İki hafta sonra, yani 3 Mayıs'ta Bakanlar Kuruluna girdi ve Genelkurmay Başkanı Sıfatıyla, orada en gözde mevkiye oturdu. Dikkat! Rütbece hâlâ albaydır. Albay iken, birden Serâsker oluvermiştir. 

* Aynı yılın 10 Kasım'ında 10 Kasım milletvekilliği ve bakanlık görevi saklı kalmak üzere, ayrıca Garp Cephesi Komutanlığına getirilen albay İsmet Bey, rütbe ve tecrübe itibariyle kendinden çok daha üstün olan Ali Fuat Paşa'nın makamını da elinden almış oldu. Ali Fuat Paşa, Moskova'ya elçi olarak gönderildi. 

* Ocak 1921'deki I. İnönü Muharebesinden sonra Mirliva (Tuğgeneral) rütbesine yükseltilen İsmet Bey, Mart'ta cereyan eden II. İnönü Savaşından sonra ise, basamakları hızla tırmanarak paşa oldu ve M. Kemal'den sonra "İkinci Adam" makamına oturmuş bulundu. 

* Görüldüğü gibi, İsmet Beyin yıldızı başdöndürücü bir hızla parlatılırken, aynı hızla Ethem Beyin yıldızı söndürülmeye çalışıldı. 

Peki, en kritik bir zamanda yaşanan bunca çekişme ve ayak oyunlarının arka planında yatan asıl sebep neydi? 

İşte, tarih bu sorunun tatminkâr bir cevabını hâlâ bulabilmiş değil.

M. Latif SALİHOĞLU - 29.12.2008

Apoletsiz Kumandan

Ocak 03, 2010

Çerkez Ethem ismi tarihimizde bir hainin adı olarak anılır. Peki, Milli Mücadele dönemindeki yararları Mustafa Kemal tarafından defaen vurgulanan Kuva-yı Seyyare Kumandanı gerçekten bir hain mi yoksa bir kahraman mı?

Tarih yanlış anlaşılmaların dışında belki başka türlü bir değerlendirmeyi gerekli kılıyor. Milli Mücadele tarihimizin kimi anları da böyle bir iç tartışmanın ya da yeniden değerlendirmenin gerekli olduğu durumları saklıyor içinde. Çerkez Ethem olayı belki de yeniden bir gözden geçirme; bir ilk durak olarak görülebilir... Çerkez Ethem; Kuva-yı Seyyare olarak adlandırılan milis güçlerinin kumandanı. Adı Milli Mücadele ile birlikte anılan bir halk kahramanı. İlk TBMM'den kahramanlık beratı almış bir asker. Peki, sonradan Yunanlılar'a sığınmış bir hain diyebilir miyiz ona? Mustafa Kemal'in bir dönem için sağ kolu olan bu ele avuca sığmaz Çerkez'in sayısız yararları da yazıldı, savaş zamanı Yunanlılar'ın safına geçme gerekçeleri de... Kuva-yı Seyyare Birlikleri olarak adlandırılan güçlerin komutanı Çerkez Ethem kimdi? Kurtuluş Savaşı döneminde sayısız yararlılıklar göstermiş olan Çerkez Ethem neden işgalci Yunanlıların safına geçmişti?
 
AİLECEK KUVVACI
 
Ethem Bey; Büyük Çerkez Sürgünü'nde Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden göç ederek Bandırma'ya yerleşen bir Çerkez Adıge ailesinin beş çocuğunun en küçüğüydü. İkinci Meşrutiyet ilanından önce Dr. Nazım Bey'in Yakup Ağa takma adıyla kurduğu İttihat ve Terakki'ye girmiş ve muhitinde tanınan bir isim haline gelmiş olan babası Ali Bey'in gözdesi; "Çakır"ı... Balkan Savaşları'na katılarak yaralanmış, Birinci Dünya Savaşı'nda Sencer Eşref Bey'in yönetimindeki Teşkilat-ı Mahsusa'da çalışmış, Dr.Hanakhe Reşit Bey'in (Diyarbakır Valisi) ve Aşharuva Rauf (Orbay) Bey'in emrinde Irak ve İran'da görev yaparken yaralanarak Bandırma'ya dönmüş ve mütareke devresinin başlangıcında adı İzmir yöresinde bazı 'nahoş' olaylara karışmıştı. Ethem Bey'in en büyük abisi İlyas'la üçüncü ağabeyi Nuri, Rum "şakilerle"girdikleri çatışmada ölmüş; ikinci büyük ağabeyi Reşit Bey ise Harbiye'yi 1901'de, en küçük ağabeyi Tevfik bey ise 1902'de bitirerek piyade subayı olmuşlardı. Yani ailenin savaş koşullarında Milli Mücadele'den yana tavır koyduğu ve yöre halkının anlatımı ve resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre de işgal güçlerine karşı savaştıkları bir gerçek. Ağabeyleri Reşit ve Tevfik Beyler, İttihat ve Terakki'ye Resneli Niyazi Bey'in, bir diğer ağabeyi Reşit bey de Teşkilat-ı Mahsusa'ya Teşkilat Reisi Eşref Sencer Kuşçubaşı tavsiyesiyle alınmışlar. Hatta Reşit Bey 1919'da Meclisi Mebusan'a Saruhan (şimdiki Manisa) Milletvekili olarak katılmış hatta 1. TBMM'ye geçmiş. Ağabeyleri Reşit ve Yüzbaşı Tevfik Bey'lerle birlikte Bursa ve Balıkesir yöresindeki Kafkas göçmenleri arasından topladığı gönüllülerle önce Ayvalık, sonra da Akhisar ve Salihli yörelerinde Yunanlılar'a karşı savaştı. Örgütçü yeteneğiyle diğer bazı çeteleri de tasfiye edip kendi güçlerine katarak Yunanlılar'a karşı sağlam bir cephe oluşturdu. Yunan ilerlemesinin "Milen Hattı" üzerinde durdurulması gibi çok zor bir görevin üstesinden geldi... Rauf Bey'in-Orbay- Çerkez Ethem'e ilişkin düşüncesi ise şöyle: "Savaşın ilk yıllarında Irak'ta İran sınırında görev ile bulunduğum sırada bu zat da (Ethem) yanında sekiz-on arkadaşıyla gelip gönüllü olarak kuvvetlerime katılmış, ben de kendisini yerlilerden jandarma teşkili ve ulaştırma hatlarının korunması için görevlendirmiştim! Bu sırada İran ve Kürt aşiretleriyle olan çarpışmalarda hizmet ve yararlılığı görülmüştür!"
 

EKMEĞİN HASMI

Halide Edip Adıvar'ın Çerkez Ethem'e ilişkin gözlemi oldukça ilginç: "Bir gün, karargâhta Mustafa Kemal Paşa'ya raporlar götürüyordum. Birden bire bir sürü silahlı adamın ortasında buldum kendimi. Bunlar Ethem'in adamlarıydı. Paşa'nın karşısında sandalyedeydi. Kalktı elimi öptü. Normalden uzun boyluydu, hiç eti olmayan kudretli vücudu canlı bir iskelete benziyordu. Tam Çerkez yapısıydı. Geniş omuzlar, ince bel, uzun bacak ve kollar, kocaman sarışın bir kafa, kısa bir burun ve gayet solgun gözler. O orada herkesi gölgede bırakıyordu!" Ethem Bey ise 1962'de yayımlanan Yeni Dünya gazetesindeki anılarında kendisini şöyle anlatır: Ben kimim? Ben emlak ve arazi sahibi, mesut ve müreffeh yaşayan ve aynı zamanda "ekmeğin hasmı" denecek denecek kadar cömert bir ailenin evladıyım. Merhum babam Ali Bey malikânesinin bulunduğu Bursa vilayetinde şeref ve haysiyeti ile tanınmış bir kimse idi. Ben, babamın çok sevdiği en küçük oğlu, ağabeyimin de evlatlarına tercih ettiği bir kardeş idim!" Askerlikle ilişkisini çok zaman şöyle anılarında vurgulamış: "Zabit ya da erkân-ı harp değilim!"

 
Dağlarda ateşler yanıyordu... Çerkez Ethem ismi yurt sathında duyulmaya başlamıştı... Yunanlılar'a karşı çarpışan güçlere, yeni biri isim buldular: Kuva-yı Seyyare

Çerkez Ethem'in ortaya koyduğu "savunma biçimi"nin yani Kuva-yı Seyyare'nin nasıl bir şey olduğunu, ne anlama geldiğini anlatmadan önce biraz daha geriye, İzmir'in 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgaline kadar uzanmamız gerekecek. Çünkü işgal planının en önemli parçası da böylece tamamlanacak belki de. İngiltere'nin o dönemde Gladeston'a hazırlattığı Büyük Britanya İmparatorluğu fikrinin kilidi de bir anlamda açılmış olacaktı.

Yani Yunan saldırısı çok uluslu bir işgalin de kapısını aralıyordu. Yunanlılar önce İzmir'e girmişler ardından Aydın'ı almışlar ama büyük bir mukavemetle geri püskürtülmüşler, toparlanıp yeniden saldırıya geçmeye hazırlanmışlardı. İşte tam o günlerde Yunan Ordu Komiseri Zafirepulos bir açıklama yaptı: "Her an artan bir Türk mukavemeti karşısındayız. Mukavemet, halkı devlete rağmen teşkilatlandıran mahalli şahsiyetlerden geliyor." "Halkı devletine karşı teşkilatlandıran mahalli şahsiyetler..." İşte Çerkez Ethem'in sahne alışı ve adından çok sık söz ettirmesi için ümit bağlanmış bir insan olarak öne çıkması, böyle olağanüstü bir döneme rastlamakta. Bir soruyu yinelemekte yarar var: "Böyle bir insan nasıl olmuştur da vatan müdafaasında önemli görevler üstlenip ardından ihanete sürüklenebilmiştir?" Bu sorunun yanıtlanması gerekmektedir çünkü, ne Çerkez Ethem olayını ne de Milli Mücadele döneminin belli bir safha ve kişisini, 'teslimiyet' koşulları içindeki vatanın genel durumunu anlamadan yorumlamak ya da değerlendirmek mümkün olamayacaktı.

MONDROS MÜTAREKESİ

Mondros Mütarekesi imzalanmış, 'teslimiyet' tescillenmişti. Vatan savunmasının bir halk kalkışmasında olduğunu düşünen Ethem, mütareke şartlarına karşı duyduğu tepkiyi Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya yazdığı mektupla gösterecekti: "Sen Osmanlı Paşası mısın İngiliz Amiralin hizmetkârı mı?" Ege'nin bu gözünü budaktan sakınmayan sivri dilli ismi sorunun ardını beklemeyecek düzenli ordunun henüz dahli olmaksızın Salihli Cephesi'ni oluşturacaktı.

KUVA-YI SEYYARE

Bir im atıp Çerkez Ethem'in savaş koşullarında oluşturduğu milis gücün niteliklerine bir göz atalım. Çerkez Ethem, Yörük Ali Efe'den Demirci Efe'ye Sökeli Efe'den hapishanede ömür çürüten mahkûmlara kadar herkesi bir çemberin etrafına topladı ve sıkı bir konuşma yaptı: ".. Emperyalist ülkelerin maşası olan Yunan ordusu vatanımızı kirli çizmeleriyle ezmek istemektedir. Vatan ve millet şimdi bizleri göreve çağırıyor. Teşkilat-ı Mahsusa, düzenli ordu kurulana kadar Yunan ordusunun durdurulmasını istiyor." Kısa bir sessizlik olur ve ardından Demirci Efe oturduğu yerden doğrulup seslendi: "Bizim hayatımız haksızlıklara karşı mücadeleyle ve namusumuz için savaşmakla geçti. İzmir'de bir genç gazeteci Yunan'a tek başına karşı koymuş, Yunan sancaktarını yere serdikten sonra "Bu daha ilk kurşun!" diye bağırmış! Bundan sonraki kurşunları sıkmak da bizim boynumuzun borcudur!" İşte Kuva-yı Seyyare'nin temelleri böyle atılıyordu. Çerkez Ethem uzaklara baktı ve konuştu: "Ecel yiğidin içinde yatar!"

Milli Mücadele'nin sıcak anlarından birinde Manisa'daki matbaasını Ankara'ya taşıması istenen Çerkez Ethem'e bir telgraf ulaşır; "Muhterem kardeşim Ethem Bey; artık mesleğimiz sosyal demokrattır. Vatanın savunmasını cümle aleme anlatacak bir matbuatın varlığı elzemdir. Gereğini yapacağınızı biliyorum. Muhterem yoldaşıma selamlar! M.Kemal"

Düzenli birliklerin yenilgisinden sonra 'lüzum görüldüğü üzre'; Bolu, Düzce, Adapazarı, Anzavur ve Yozgat(Çapanoğlu) isyanlarını yine bu Kuva-yı Seyyare bastırmıştı. Durum Söylev'de belirtildiği üzre aynen şöyle idi; "İsyanların müthiş olan ve aylarca devam eden boğucu dalgaları Ankara'daki karargahımızın duvarlarına çarpıyordu!" Bu durumda Ankara'ya götürülen ve Meclis kürsüsüne davet edilen Ethem kendisine sonradan yönelecek husumetin kapısını burada aralıyordu belki de; "Şimdi görünüyor ve siz de itiraf buyuruyorsunuz ki Orta Anadolu'da ve bir köşede hiçbir ecnebi ya da İstanbul hükümeti ile irtibatı kalmayan Yozgat İsyanı'nın söndürmekte acizsiniz. Bidayetten beri hala kavrayamadığımız veyahutta şahsi ve daha emniyetsiz şeylerle meşgul oluyorsunuz. Ve belki de Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükümeti namına yaptığınız tamimlere, tebliğlere, konferanslarla her şey olup bitiverecek sandınız ve aldandınız, af buyurunuz. Bu serzenişten muradım, bu gafletler tekerrür etmesin, temenni yatına mebnidir. Ben bu kalan isyan meselesini emriniz üzerine uhdeme alıyorum. Ve sizleri bu gaileden kurtaracağını ümide ediyorum!" Mustafa Kemal bu delişmen Kuvvacı'yı her daim desteklemiş ve hatta İsmet İnönü de 'düzenli ordunun rütbesini kendi belirlemiş bir subayı olarak görmek istediği' Ethem Bey'in Kuvayı Seyyare'sinin dağıtılmasını ve veya başka türlü istihdam edilmesine karşı çıkmıştı. Ama bir zaman sonra Yozgat İsyanı'nın sorumlusu olarak ucu Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Vali Yahya Bey'e dayanan eleştirisi yine herkesi rahatsız etmiş, ilk çelişki burada doğmuştu. Ethem eleştirilerine "bu gafletler tekerrür etmesin!" niyetiyle devam etmiş ama bu tutumu tepki toplamaktan başka bir işe yaramamıştı. Yüklendiği herkes 'hasmıydı'artık… M.Kemal ilk çatışmalarını daha sonra 'Söylev'de şöyle dillendirecektir;"Asarak cezalandırmamızı istediği Vali Yahya Bey bizce takdir olunmuş bir kişiydi. Ethem Bey kendisini cezalandırarak nüfuzunu kazanmak istiyordu!" Bir diğer sürtüşme ise Çorum dolaylarında bulunup kendisinin güç toplamasına engel olmak isteyen Refet Bele ile yaşamış, düzenli ordunun üst kademesiyle Çerkez Ehem'in Kuva-yı Seyyaresi 'güç gösterilerinin' ardında gizli bir çatışmayı da o zor şartlarda başlatmıştı. Tabiri caizse kılıçlar çekilmiş karşı karşıya gelinmişti. Kuva-yı Seyyare'nin gittikçe yükselen popülaritesi Yozgat çatışmasının ardından Ankara'ya dönüşte iyice su yüzüne çıkmış, Ethem daha da ağır konuşmuştu; "Ankara'ya gelirsem Meclis Reis'ini Meclis'in önünde asacağım!" Bu söylediklerinin altını yıllar sonra yayınlanan Anılar'ında çizer Çerkez Ethem; "İsteseydim her şeyi ele geçirebilirdim. Buna kim engel olabilirdi ki!" Eşraftandı, köylüleri toparlamıştı, hala bir yola girememiş olan düzenli ordudan erken hareket etmiş hem Yunanlıları durdurmuş hem de İç Ayaklanmaları bastırmış hatta dönemin en büyük yardımcı askeri gücü olan Sovyetlerin övgüsünü kazanmıştı. Kurduğu birliğin adı Yeşil Ordu'yla anılmaya başlanmıştı ve kendisinin bir 'Bolşevik'olduğu da dedikodular arasındaydı. Oysa Ethem Bey çok farklı bir yerde durduğunu söylüyordu; "Vatanın kurtuluşu dışında hiçbir beklentim yok. Söyledikleri şeyin ne olduğuna dair ne bir bilgim ne de değerlendirecek zamanım var!" Her ne kadar Kazım Karabekir; "Kafkasya'nın Karadeniz sahilindeki Yeşilordu, Kızılordu'nun taht-ı idaresine girmiştir!"dese de.

KILIÇLAR ÇEKİLİYOR

Mustafa Kemal'le yolları vatan savunmasının hilafsız pozisyonlarında kesişse de Çerkez Ethem'in ani çıkışları, Kuva-yı Milliye'nin ve düzenli ordunun yerine kendisini koymayı hedeflediği varsayılan görüntüsü, kuvvet komutanlarıyla sürekli ters düşen 'strateji anlayışı' , son olarak da Bolşevik olarak görülmesi Çerkez Ethem'in "övgüden" çok "yergiye" uğramasına yol açacaktı. Buna 'güçlerinin ekonomisini' yürütebilmek için halktan zulmederek topladığı paralar!!!" dedikodusu da eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Çerkes Ethem dedikoduları duymuş!!! rahatsızlığını açık açık belirtmektedir: "Beni ihanetle suçlayanlara soruyorum: Ben ne zaman, hangi tarihte ve mevziide, esasen savunduğum bir cepheden bir adım dönmüşümdür, bir tek kardeş kanı dökmüşümdür?"

Kaynak: Takvim

“Çerkez Açılımı” için atılacak ilk adım, kendi vasiyeti üzerine yetkili bir mahkeme tarafından yargılanması, üzerindeki hain damgasının mahkeme kararı ile kaldırılmasıdır.

Bize göre Kürt ve Alevi açılımlarından sonra sırada “Çerkez Açılımı” olmalıdır. Çerkez asıllı vatandaşlarımız her zaman Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı ve kanunlara saygılı olmuşlardır. Devlet kurum ve kuruluşları için problem teşkil etmemişlerdir. Diğer TC vatandaşları ile de her zaman uyumlu bir hayat sürmüşlerdir.

Çerkezler olmasa idi, daha doğrusu hain(!) Çerkez Ethem olmasa idi, Kurtuluş Savaşı başlamadan biterdi. Kurtuluş Savaşı’na katılan ve önemli görevler yerine getiren bazı Çerkezler şunlardır:

(Pşav) Ethem, (Pşav) Reşit, (Pşav) Tevfik, Hüseyin Rauf Orbay, (Hatko) İsmail Canbulat, (Zaraho) Bekir Sami Günsav, (Therket) Cemil Cahit Toydemir, (Açba) Muzaffer Kılıç, Bekir Sami Kunduk, Eşref Sencer Kuşçubaşı, Recep Peker, Vasfi Güsar, (Sarı Efe) Edip…

Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktıktan sonra, Amasya Tamimi’ni yayınlar. Bu tamimi imzalayan Mustafa Kemal, Ali Fuat, Refet ve Hüseyin Rauf dörtlüsünden Hüseyin Rauf Bey Çerkez’dir. Aynı tarihte Amasya’da konuşlanan 5. Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Cemil Cahit (Toydemir) ile Amasya Jandarma Kumandanı Binbaşı Ömer Bey de Çerkez’dirler. Amasya’nın güvenliğini bu iki komutan sağlamıştır.

Erzurum Kongresi’ne katılan Çerkezler Hüseyin Rauf (Orbay), Bekir Sami (Kunduk), İbrahim Süreyya Yiğit, Muzaffer Kılıç, (Rize Delegesi) Hakkı, (Suşehri Delegesi) Hakkı, Bekir Kubat ve Süleyman Öğün Beylerdir.

Sivas Kongresi’nde Heyet-i Temsiliyye üyeliğine seçilmiş 11 üyeden Hüseyin Rauf Orbay, Bekir Sami Kunduk, İbrahim Süreyya Yiğit, Ömer Mümtaz Tanbiy ve Hakkı Behiç Beyler olmak üzere 5 üye Çerkez’dir.

Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya geldiği tarihlerde 6 önemli askeri birliğin komutanı Çerkez’dir. Bunlar: 14. Kolordu Kumandanı (Met Cunatuka) Yusuf İzzet Paşa, 56. Tümen Kumandanı Miralay Bekir Sami Bey, 20. Tümen Kumandanı Mahmut Hendek Bey, 5. Kafkas Tümeni Kumandanı Yarbay Cemil Cahit Toydemir Bey ve 9. Kafkas Tümeni Kumandanı Aşir Bey…

Ayrıca dikkatlerden kaçan çok önemli nokta şudur: Genel olarak Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun’a çıktığı anda silahlı mücadeleye başladıklarına inanılır. Hâlbuki Mustafa Kemal Paşa’nın asker toplayarak yaptığı ilk silahlı mücadele, 10-11 Ocak 1921 tarihli Birinci İnönü Savaşı’dır.

Burada şu soru sorulmalıdır: Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Samsun’a çıktığı ve Milli Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919’dan 10 Ocak 1921 tarihine kadar geçen 1 yıl, 7 ay, 22 günlük sürede Batı Anadolu’daki Yunan ordusunu kim durdurmuştur? Bu sorunun tek cevabı vardır: Çerkez Ethem Bey…

Mayıs 1919 tarihinde Hüseyin Rauf Bey, Ethem Bey’in babasına ait Bandırma’nın Emre Köyü’ndeki çiftliğe gelir. Çünkü Ethem Bey ile beraber Teşkilat-ı Mahsusa bünyesinde İran ve Afganistan’da gerilla savaşları yapmışlardır. Teşkilat-ı Mahsusa’nın Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki silah depolarından birisi de, aynı teşkilatın kurucusu Kuşçubaşı Eşref Bey’in Salihli’deki çiftliğindedir.

28-29 Mayıs 1919 tarihinde bu çiftlikteki silah ve mühimmat ile birlikte bir miktar parayı da alan Ethem Bey, İzmir’in işgal edilmesinden sadece 14-15 gün sonra ilk karargahını kurmuştur. Bu tarihten sadece 5 ay sonra, Ekim 1919’un sonlarına doğru Batı Anadolu’nun tüm cephelerine hâkim olur. Buradaki bütün isyanları bastırdığı gibi Anadolu’nun içlerine doğru Yunan harekâtını da durdurur.

Burada ikinci bir soru sorulmalıdır: Milli Mücadeleye karşı tezgâhlanan üç büyük isyanı kim durdurmuştur? Bu sorunun da cevabı da aynıdır: Çerkez Ethem Bey...

Mustafa Kemal Paşa’nın ricası üzerine Kasım-Aralık 1919 tarihinde I. Aznavur ve Nisan 1920 tarihinde II. Anzavur ayaklanmalarını bastırır. Yine Mustafa Kemal Paşa’nın ricası üzerine 22-26 Mayıs 1920 tarihlerinde Düzce Ayaklanması’nı bastırır. Batı Cephesi’nden Ethem Bey’e gelen istihbarat raporlarına göre Yunan ordusu genel bir harekâta geçmek üzeredir. Buna rağmen yine Mustafa Kemal Paşa’nın ricası üzerine Zile-Yozgat İsyanı’nı bastırmak üzere Yozgat’a gelir. 20 Haziran 1920’de I. Zile-Yozgat İsyanı’nı da bastırır.

Yozgat dönüşü Ankara’da “Münci-i Millet” sloganları arasında karşılanan Ethem Bey, Ankara’nın gözünü korkutmuştur. İlerleyen günlerde gelişen olaylarda Ethem Bey, “Hain Çerkez Ethem”e dönüşür ve ağabeyleri ile birlikte defterleri dürülür.

“Çerkez Açılımı” için atılacak ilk adım, kendi vasiyeti üzerine yetkili bir mahkeme tarafından yargılanması, üzerindeki hain damgasının mahkeme kararı ile kaldırılmasıdır. Daha sonra Ürdün’ün başkenti Amman Şehri’nde bulunan mezarı Türkiye’ye getirilmelidir. Böylece Ethem Bey üzerinden tüm Çerkezlere itham edilen “hain” nitelemesi son bulabilir. Bu kadarlık bir açılım, Çerkez asıllı vatandaşlarımız için yeterli olacaktır.

 

Kaynak: HaberAjanda

 

Ethem Bey’in Sürgün Yılları ve Simav Olayları (1919–1948)Üzerindeki sis perdesinin henüz tam olarak aralanmadığı hususlardan birisidir Ethem Bey olayı. Sultan II. Abdülhamit, Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı? Vahdettin, vatan haini mi, vatansever mi gibi yıllardır süren kavram kargaşası veya farklı değerlendirme, Çerkez Ethem, Ethem hain mi, gerçek kahraman mı şeklinde hala tartışılmaktadır. Şüphesiz bu tartışmalar ve farklı değerlendirmeler daha da

Çerkez Ethem Tamamlanmış DosyaYakın tarihimizin uzmanı üstad Cemal Kutay ‘‘Çerkez Ethem Dosyası’’ adıyla daha önce yayımladığı iki ciltlik kitabında ‘‘...noktalayamadığım emekleri tamamlayacak himmete emanet ettim. Konunun, bu gelişmelerle tamamlanmış olma özelliği, Çerkez Ethem’in kişiliğini aşarak tarihin Çerkezliğin çapını ortaya koyuyor: Bu sebeple de Çerkez Ethem Dosyası emeğini bu yapısı içinde; Çerkez Ethem

Çerkes Ethem Olayı

Kasım 30, 2018

Çerkes Ethem OlayıAnadolu'nun işgalden kurtarılmasında Ethem’in rolü neydi?.. Yunan işgaline karşı direniş nasıl örgütlendi?.. Genelkurmay belgeleri Ethem Bey'in Yunanlılar’a sığınmadığını ortaya koyuyor... Ethem Bey’in Türk birliklerine kurşun sıktığı rivayetlerinin de boş olduğu anlaşıldı... Çerkes Ethem olayı günümüzün hoşgörü ortamında nasıl yeniden ele alınıp değerlendirilebilir?..

Çerkes Ethem Kuvvetleri-Kuvayı SeyyareÇerkez Ethem Kuvvetleri, Milli Mücadele başlarında, düzenli ordu birlikleri kurulmadan önce, ulusal harekete karşı başlayan isyanların bastırılmasında Ahmet Anzavur, Hilafet Ordusu, Düzce Bolu Adapazarı ve Yozgat isyanları önemli rol oynamıştır. Bu başarılarından dolayı Çerkez Ethem Kuvvetlerine Büyük Millet Meclisi tarafından Kuvayı Tedibiye, Kuvayı Seyyare gibi sanlar verilmiştir ve Çerkez Ethem

Çerkes Ethem Belgesel Çizgi RomanTürk tarihini, tarihe adı geçen "kahramanları", insanlarımızın yaşam-gelenek-göreneklerini nefis çizgileriyle genç kuşaklara iletmeyi görev bilen bir usta Suat Yalaz. Yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da ün kazanan Suat Yalaz, son yıllarda yakın tarihimizden ilginç konuları yazıp resimleyerek bir "misyonu" yerine getiriyor. Suat Yalaz'ın özelliği ve başarısındaki giz, yalnızca eşsiz çizgilerinden değil, kılı kırk yaran

Çerkes Ethem

Kasım 26, 2018

Çerkes Ethem; Türkiyenin bağımsızlık yolundaki mücadelesi göz ardı edilecek bir insan değildi. Mücadele ettiği her cephede zafer kazanmış dünyanın en iyi gerilla savaşçılarındandır. Sanıldığının aksine ne Türk ordusuna silah doğrultmuş,

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kafkasya Neresidir?

Ara 10, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Son Twetler

RT @dergi_mizage: As we all know you are a bit busy these days, we want to remind you that Russia condemns the USA for Native American Gen…
Avusturya, Drau anıtı: ''Burada 28 Mayıs 1945’te yedi bin Kuzey Kafkasyalı, kadın ve çocukları ile birlikte Sovyet… https://t.co/yZtTG7dfDs
RT @Cerkesya: #21Mayıs #Circassiangenocide #ÇerkesSoykırımı https://t.co/ADgbR91klj
#21Mayıs1864 #21may1864 #genocide1864 #CircassianGenocide #circassianexile #CerkesSoykırımı #unutma #unutturma https://t.co/AOEiRG08aK
Follow Çerkesya on Twitter

Post Gallery