İyilik Yaparsan

By Aralık 17, 2018 659 0

Adamın biri atıyla giderken buğday hasatından sonra anız yaktıklarını gördü. Oradan geçerken yüksek bir ses duyup durdu, sonra, alevlerin içine girdi, sesin geldiği yöne doğru koştu. Orada gördü: başakların içinde küçük bir yılan duruyordu, telaşla dolanarak ateşin içinden çıkmaya çalışıyordu. Adam eğilerek elindeki kamışı uzattı, yılan uzatılan kamışa sarıldı. Adam yılanı alevlerden uzağa, yolun kenarına bıraktı. Atlı yoluna devam etmek için hazırlanırken yılan kuyruğunun üzerinde dikilerek atın önünde durdu. At diğer tarafa yönelirken yılan tekrar atın önünü kesti.

''Bunun istediği nedir acaba?! Seni yangından  çıkarmamı mı kabullenemiyor musun? Diye sordu adam kızarak.'' Buna rağmen yılan adama bakarak onun dikkatini çekti. ''Bu beni bir yere mi götürecek acaba? Ne olacaksa olsun, o tarafa gideyim.'' diye düşündü ve yılanın peşine takıldı.

Gide gide küçük bir tepeye ulaştılar. Tepenin yamacında yılanın küçük bir yuvası vardı. Yılan orada durdu, adama bakarak yuvasına girdi. Az sonra ağzında altın bir iple geri çıktı. İpi yuvanın girişine bırakarak otların içine girdi.

-Adam: ''Vallaha bu aklımdan geçen şey değil, ona iyilik yaptığım için karşılıksız bırakmayacak herhalde?'' diyerek atından indi. Kamasıyla yuvanın etrafını kazmaya başladı.

Bir süre kazdıktan sonra, küçük bir sandık gördü ve çıkarttı. Sandığın içinde parlak altın sarısı zırhlı kıyafet, altın suyuna batırılmış çelikten şapka, kulpu altından yapılmış bir kılıç ve gümüşle işlenmiş kama kemeri vardı.

Atlı bulduğu kıyafetleri giydi ve atına bindi. Küçük yılan, adam hazırlanana kadar otların içinden onu izledi. Atlı yola koyulurken, yılan onu yolcu edecek gibi otların içinden çıkıp uzun süre gidişini izledi. Adam da selamlarcasına yılana bakarak atını sürdü.

Öyle işte; iyilik yaparsan, iyilik görürsün...

 

Ф׀Ы ПЩ׀ЭМЭ…

Л׀ы гуэр шууэ гъуэгу здытетым, гуэдзыр зды׀уахыжа губгъуэм лыгъэ ирадзауэ ягъэсу хуэзащ. лыгъэм щыблэк׀ым к׀ий мэкъышхуэ къызэхихри къэувы׀ащ, ит׀анэ, маф׀эм хэлъадэри, макъыр къызди׀ук׀ымкэ  щ׀эпхъуащ.

Абдеж елъагъу: зы блащхъуэ ц׀ык׀у к׀ийуэ гуэдзыпкъэм хэсщ ,маф׀эм къиухъурэихьарэ къик׀ып׀э имыгъуэту. Шум зригъэзыхри и къэмышыр блащхъуэм хуишиящ. Блэм къэмышым зыкъришэк׀ри, л׀ым ар маф׀эм къыхихащ, лыгъэм нэхъ пэжыжьэуи гъуэгубгъум щигъэт׀ылъащ. И гъуэгум пищэжыну щыхуежьэм, к׀эк׀э щыту блэр шум къыпэуващ. Л׀ым и шыр лъэныкъуэк׀э къыщытри׀уэнт׀ык׀ым, блэр къежэк׀ри аргуэру къыпэуващ.

Сыту п׀эрэ мыр зыхуейр? Маф׀эм укъызэрыхэсхара пхуэмышэчыр? жи׀ащ л׀ым губжауэ, арщхьэк׀э, къыхуэплъэк׀ыурэ блэм лъэныкъуэк׀э щытри׀уант׀эм, ''Мыбы зыщ׀ып׀эк׀э сишэну п׀эрэ? Зэрыхъуу ирехъу, абык׀э сык׀уэнщ'' игу къэк׀ри, блэм и ужь иуващ.

К׀уэм-к׀уэурэ  ׀уащхьэ гуэрым нэсахэщ. ׀уащхьэ джабэм гъуэ ипщхьэп׀э ц׀ык׀у и׀эт. Блэр абдеж къыщыувы׀эщ, шум къыхуеплъэк׀ри, гъуэм ипщхьащ. Куэдрэ гувакъым. Дыщэ ׀уданэ жьэдэлъу къипщыжащ. ׀уданэр гъуэ ׀уфэм щигъэт׀ылъри езыр пабжьэм хэпщхьащ.

Уэлэхьэ, мыр си гугъэм щыщымы׀э. Ф׀ы хуэсщ׀ащи, ф׀ы къысхуищ׀эжыну хэту арагъэнмэ, -жи׀эри л׀ыр и шым епсыхащ Къамэр кърихри гъуэ ׀уфэр къит׀у щ׀идзащ.

Зыкъуэмыф׀   къит׀ауэ пхъуантэ ц׀ык׀ум ׀ууащ. Зэтрихмэ, дыщэпск׀э зэщ׀элъыдэу афэ джанэ, дыщэпс тегъэлъэдауэ жыр пы׀э, зи ׀эпщэр дыщэ защ׀э сэшхуэ, дыжьыным къыхэщ׀ык׀ауэ-къамэ бгырыпх дэлът.

׀эщэ-фащэ къигъуэтамк׀э зихуапэри, л׀ыр шэсыжащ. Блащхъуэ ц׀ык׀ури апщ׀ондэху л׀ым къык׀элъыплъу пабжьэм хэсащ. Шур и гъуэгу щытеувэжым, ар иригъэжьэж хуэдэ, блащхъуэр пабжьэм къыхэпщри, куэдрэ абы к׀элъыплъащ. Л׀ыри, блэм сэлам ирихыж щ׀ык׀эу, зэ къеплъэк׀ыжри, шым елъэдэкъэуащ.

Аращ-т׀э. Ф׀ы пщ׀эмэ, ф׀ы ухуэзэнщ…

 

Türkçeleştiren: Guğe Tiyatro Grubu
üyesi Kuşha Muhammed

Masal, LEĞUPIKU(GÖKKUŞAĞI DEMEK) isimli çocuk dergisinden alınmıştır. (2009 sayı :1)
Kaynak: http://kafkasfederasyonu.org

 

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kafkasya Neresidir?

Ara 10, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Son Twetler

RT @dergi_mizage: As we all know you are a bit busy these days, we want to remind you that Russia condemns the USA for Native American Gen…
Avusturya, Drau anıtı: ''Burada 28 Mayıs 1945’te yedi bin Kuzey Kafkasyalı, kadın ve çocukları ile birlikte Sovyet… https://t.co/yZtTG7dfDs
RT @Cerkesya: #21Mayıs #Circassiangenocide #ÇerkesSoykırımı https://t.co/ADgbR91klj
#21Mayıs1864 #21may1864 #genocide1864 #CircassianGenocide #circassianexile #CerkesSoykırımı #unutma #unutturma https://t.co/AOEiRG08aK
Follow Çerkesya on Twitter

Post Gallery