(ХАСЭМ АДЫГЭХЭМ МЭХЬАНЭУ РАТЫШТЫГЪЭР)

Adige Meclisi (Adige Xase) tarihinden bir kesit

Adige ulusunun bağımsız olduğu 1864 öncesi dönemde Meclis, Adigeler katında özel bir önem taşıyor ve büyük bir işlev görüyordu. XVIII-XIX. yüzyıllarda Adigelerin yaşadıkları toprakların tümünde sözü geçen bir devletimiz ve devlet yönetimimiz/yöneticilerimiz yoktu, her bir topluluk başına buyruk yaşıyordu. Aralarında beliren anlaşmazlıklardan zarar görüyor ve sıkıntı çekiyorlardı, bu durum birleşip tek bir bütün olarak düşmanın karşısına çıkmalarını da engelliyordu.

Ancak Adige Meclisi, ulusu birleştirmek için uğraşıyordu. XIX. yüzyılın ilk yarısında Abzegh, Shapsugh ve Natuhayların yaşamında Meclis’in taşıdığı işlevi anlatmaya çalışacağız.

Herkesçe bilindiği gibi o dönemde bu soydaş toplulukların ilişkileri demokratik kurallara göre düzenlenmişti. XVIII. yüzyıl sonlarında feodalizm tasfiye edilmişti. Egemenlik emekçi köylülerin (fekol’ların) elindeydi. Önemli kararlar, belli aralarla (игъорыгьоу) toplanan meclisler eliyle alınıyordu.

Abzegh, Shapsugh ve Natuhaylar önemli sorunlar belirdiğinde, sorunları ele almak ve çözmek için Meclis’i acil olarak da topluyorlardı.

Adige Meclisi demokratik kurallara uygun olarak oluşturulmuştu. Kişiye verilen önem, kişinin çıktığı sınıfa göre değil, kişinin ulusu yararına yaptığı ve başardığı çalışmalara göre belirleniyordu. Sırf bey (pşı) ya da soylu (verk) olmak, Meclis açısından özel bir anlam taşımıyordu.

Adigeler arasında bulunmuş olan İngiliz gezgini J. Longworth 1840’da şöyle yazmıştı: “Kişinin yaşı, yiğitliği, yerinde ve doğru konuşuyor olması, bunlar geçerli olan ölçütlerdir. Böyle kişiler toplum önderleri/sözcüleri oluyorlar”. Rus biliminsanı Karl Stal’ın yazdığına göre, Adigelerin değer verdiği kişiler kişilikli (лIыгъэ зыхэлъ) ve ulusu için canını esirgemeyecek (псэемыблэжь) ölçüde çalışan kişiler idi. Akıllı (Iушэу), kararlı (пытэу) ve konuşmasını bilen kişilere “samimi, içten kişi” (лIы губзыгъ) derlerdi.

Ulusu için mücadele etmiş akıllı ve cesur (псэемыблэжь) kişileri tanıtan yazılar günümüze erişmiştir. Örneğin Ş’upek’o Şamuz (ШIупэкIо Шамуз) ünlü Meclis (Xase) başkanlarından biriydi. Adige Ulusunun bağımsızlığını korumak için çarpışan önde gelen yiğitlerimizden biri de oydu. İki kardeşi dahil otuz iki (щэкIырэ тIурэ ) akrabası Rus saldırganlara/istilacılara (техакIохэм) karşı verilen savaşlarda can vermişti. “Onlar için yas tutmuyorum, tek dileğim onlar gibi onurlu bir biçimde ölmektir” (Ахэр сэ згьаехэрэп,  джащ фэдэ лIэкIэ дахэкIэ сылIэнэу сыфай нахь) demişti Şamuz. İngiliz James Bell, 1837’de Şamuz ile tanıştırılmıştı. Bu ünlü Adige ordu komutanına ilişkin olarak J. Bell şöyle yazıyor: “Tanıştırıldığım bu kişi sakin (рэхьат) ve sıradan (тынчэу) biriymiş gibi görünüyordu, ama kararlı biri olduğu da anlaşılıyordu. Zayıftı (одыгъ), ama uzun boyluydu ve uzunca bir ak sakalı da vardı. Yaşamı, İzmail kalesinin kuşatıldığı günden beri savaş içinde geçmişti. Kısaca söylemem gerekirse, hangi savaştan kaldığını kendisinin de anımsayamadığı çok sayıda yara izi taşıyordu”.

Ünlü Meclis başkanlarından ve ordu komutanlarından biri de Tığujıko Kızbek (Tыгъужъыкъо ъызбэч) idi. Kızbek’e, yiğitliğini tanımlamak üzere “Çerkeslerin Aslanı” (адыгэхэм яаслъан) diyorlardı. Rus istilacılar Shapsugh diyarında, Satruk (Сатрыку) yakınında bir kale inşa etmişlerdi, ama kaleyi fazla bir süre elde tutamadılar. Kızbek komutasındaki Adigeler  kısa bir süre içinde kalenin üzerine yürüdüler. Ruslar 1832 yılında kaleyi tahliye etmek zorunda kaldılar.

Ülke yönetimi ile ilgili işleri başarıyla örgütleyen kişilerden biri de Abzegh Meclisi Başkanı Hatko Zeçeriya (Zekeriya) idi. O’na büyük bir saygı duyan Abzeghler 1847’de bir devlet örgütlenmesini gerçekleştirdiler ve beş yerel yargı organının (alt mahkeme) üzerinde bir Yüksek Yargı organı (Yüksek Mahkeme) kurmayı başardılar.

Adigelere saldıran Rus ordularına karşı alınacak savunma önlemleri Meclis’te görüşülüp kararlaştırılıyordu. Her yüz ailenin kendi içinden seçtiği iki kişi Meclis’in (Xase’nin) toplantılarına katılıyordu.

1831 yılında Rus deniz birlikleri Karadeniz kıyılarına yönelik genel bir çıkartma harekatını başlattılar, Adige Meclisi (Адыгэ Хасэ) ulusu düşmana karşı direnişe çağırdı. Tarihi belgelerde yazıldığı gibi, Adigeler ile soydaşları Wubıhlara boyun eğdirmek için, Rus generalleri Karadeniz kıyılarında kaleler kurma, Adigeleri abluka alına alıp dış dünyadan tecrit/izole etme kararlarını uygulamaya koymuşlardı. 1831-1839 yıllarında Gelencik, Novorossiysk, Navaginsk (**) ve daha başka birçok Rus askeri kalesi, Karadeniz kıyıları boyunca inşa edildi. Kale inşaatlarının başlatılması öncesinde Adigelere saldıran Ruslar, kıyı boyundaki Adige yerleşimlerini ateşe vererek yok ettiler, sel gibi de kan akıttılar ve insanları öz topraklarından attılar.

Adigeler kuşkusuz Rus çıkartmalarına karşı durdular. 1838 yılında General Simborskikomutasındaki Rus ordusu Ş’açe’ye (Soçi) çıkartma yapınca, Dağ halkı (къушъхьэчIэсхэр) saatlerce süren kanlı bir direnişte bulundu. Rusların Ş’açe’yi ele geçirmeleri, sayı çokluğu yanında birlikte getirmiş oldukları topları sayesinde gerçekleşti. Ama Rusların “Karadeniz Kıyı/Kordon Hattı” adı altında kıyı boyunca açtıkları/inşa ettikleri askeri yol üzerinde sıralanan bu kaleler, Adigelerin direnişini bastırmaya yetmedi.

1840 yılında Adigeler ve Wubıhlar birlikte, yiğit Berzeg Hace komutasında Rus kalelerini hedef alan genel bir karşı saldırıyı başlattılar. 7 Şubat’ta Adigeler Psışşuape (ПсышIуапэ) yerinde bulunan Lazarevsk kalesini ele geçirdiler. Belgelere göre özgürlük savaşçıları, gün ağarmak üzereyken büyük bir sessizlik içinde kaleye doğru ilerleyip kale duvarlarına tırmanmaya başladılar. Ruslar anında durumun farkına vardılar, Adigeleri topçu ateşi ve tüfeklerle karşıladılar. Ama Dağlılar hızla kalenin içine girdiler ve keskin kılıçlarıyla istilacıların üzerlerine yürüdüler ve kaleyi ele geçirdiler. Barut fıçılarını alıp ardından kaleyi yerle bir ettiler.

Aynı yıl, 29 Şubat’da Velyaminovsk kalesi (Tuapse Irmağı yamacındaydı) Adigelerin eline geçti. 22 Mart’da Mihailovsk kalesi, 2 Nisan’da da Nikolayevsk kalesi Adigelerin eline geçti. Kalelerin ele geçirilişi sürecinde Abzegh, Shapsugh, Natuhay ve Wubıhlar büyük bir savaş potansiyeli taşıdıklarını ve savaşmak konusunda kararlı olduklarını da göstermiş oldular. Her topluluk ayrı askeri birlikler oluşturmuştu, her bir topluluk kendi flama ve bayrağını taşıyordu. Başlarında komutanları ve en yiğitleri vardı, yüzer kişilik birliklerden oluşuyordu Adige ordusu.

Adige Ülkesi’ni koruma amacıyla Meclis/Xase,değişik görevler de üstlenmişti. Silahlı mücadele yanında diplomatik girişimlerin gereği de biliniyordu. Bunu ilk gündeme getiren de Zaneko Seferbey (***) idi. Seferbey Mart 1831’deki Meclis toplantısında, yardım aramak üzere Türkiye’ye elçiler (л1ык1о) gönderilmesini önerdi. Öneriyi yerinde bulan Meclis, Zaneko Seferbey başkanlığında bir heyetin Türkiye’ye gönderilmesini kararlaştırdı. Heyete Adige/Çerkes Ulusu adına dış ülkelerle görüşmelerde bulunma yetkisi verildiğine ilişkin yazılı bir belge de verilmişti. Belge iki yüz Adige önde geleni ve yöneticisi tarafından imzalanıp mühürlenmişti. Heyet Padişah ve önde gelen Osmanlı devlet adamları ile görüştü. Görüşmeler sonunda Seferbey, Türklerin Çerkeslere yardım etmeyeceklerini anladı. Türkler bir süre önce imzaladıkları 1829 Edirne Barış Antlaşması’nı bozmak istemiyorlardı. Edirne Antlaşması’nın dördüncü maddesine göre, Çerkesya (Adige Ülkesi) Rusya’nın bir parçası olarak kabul edilmişti. Zaneko Seferbey Edirne Antlaşması’nın haksız, dürüstlüğe aykırı ve hukuksal dayanaktan yoksun olduğunu biliyordu.

Bu aleyhte oluşuma karşın Seferbey, yine de İstanbul’da kalmayı, Adige ülkesinde gerçekleşmekte olan olayları doğru bir biçimde dış dünyaya duyurmayı gerekli gördü. Adige önderlere mektuplar yazarak düşmana karşı kararlı bir mücadele yürütülmesini istedi. 1833’te Seferbey yanındakilerdenJaji Alibey’i (Жъэжъые Алибей) Adige ülkesine gönderdi. Bu Adige diplomatı, Shapsugh ve Natuhaylar Meclisi toplantısında bir konuşma yaptı ve Zaneko Seferbey’in mektubunu okudu.

Zaneko’nun yanındaki heyette Harzeko Mış’evest ile Bestlıney Hace de bulunuyordu. Bey (pşı) tanımayan bu kişiler Adige Meclisi’nin temsilcileri olarak İngiltere ve Fransa’ya da gitmişlerdi. Delegasyondan Barakay oğlu Dziaş İsmail (Дзиаш Исмахьил Бэрэкъае ыкъор) ve Kustarıko İsmailde (Кустарыкъо Исмахьил) ulusu için canla başla çalışanlardandır.

Meclis’in belli bir toplanma yeri ve çalışma süresi yoktu. Gerektikçe toplanıyordu. Görüşülen konuya göre toplantı süresi değişiyordu. Örneğin 1846’da imam (ефэнды) Mıhamet Haceko’nun isteği üzerine Adagum Irmağı kıyısında toplanan Meclis on gün çalışmıştı. Meclis’e katılan insan sayısı birkaç on kişiden başlayarak birkaç bin kişiye ulaşabilirdi. Örneğin 1863’te Fransız Fonwill’in de yer aldığı Meclis/Xase toplantısına dört bin kişi katılmıştı.

Çok kişi toplanmış olsa da Meclis toplantıları hızlı/verimli/düzenli ve sakin geçerdi. Dış ülkelerden gelmiş olan biliminsanı ve temsilciler bu toplantıları şaşkınlıkla karşılıyorlardı. J. Longworth şöyle yazmıştı: “Toplantılarda sükunet ve saygı kuralları geçerlidir. Gürültü çıkarmayı, bağırıp çağırmayı ve küfür etmeyi kendilerine yakıştırmıyorlar”. Herkes Meclis’te konuşma hakkına sahipti, ancak kırk yaşın altındakilerin konuştuğu pek görülmezdi.

Meclis kararları toplumun her kesimine duyurulurdu. Meclis kararlarını yerine getirmek için ant içilirdi. Meclis kararları “Defter” denilen bir karar defterine yazılır ve Meclis üyelerinin mühürleriyle mühürlenirdi. Mühürü olmayanlar da parmağını mürekkebe batırıp karar defterine basardı.

Meclis sadece politik bir organ değildi, yargı işlerini de çözerdi. Biliminsanı Frederic Dubois de Montperre’nin yazdığına göre, cinayet davalarını yargılamak üzere Meclis 15 kişilik bir yargıçlar kurulu (mahkeme heyeti) oluştururdu.

İnsanları koruma altına almak ve yoksullara yardımcı olmak Meclis’in başta gelen görevleri arasındaydı. Adige Meclisi’nin ulusu ilgilendiren tüm konularda düzenleme ve çalışmalar yaptığı bilinmektedir.

Prof. Dr. ÇIRĞ Ashad (КIЫРГЪ Асхьад)

Adige Devlet Üniversitesi, Dil ve Kültür Fakültesi Dekanı, Tarih Bilimi Profesörü.

Bilgi notu:

(*) “Adige Mak”ın bu yazısı, “Adige, Çerkes” sitesinden alınıp tarafımdan çevrilmiştir. Ne yazıktır ki, “Adige Mak” gazetesi böylesine önemli bilimsel yazıları, kendi internet sitesine pek koymuyor. “Adige Mak” sitesinin gazete yazılarının tamamını vermesi, bir internet arşivi oluşturması, arşivi okuyucu ve araştırmacıların hizmetine açması için, öncelikle okuyucuların ilgili makamlar katında girişimlerde bulunmaları yararlı olur diye düşünüyorum.HCY.

“Адыгэ макъ” гъэзетэм ш1эныгъэлэжь тхыгъэхэр икъунэу интертетым къыритырэп,тэри ш1эныгъэлэжь тхыгъэмэ апэчыжэу тыкъанэ.Гъэзетэм тхыгъэ пстэури интернетым къырилъхьэн ик1и интернет архчив игъэпсын фэш1к1э Урысие ик1и Адыгэ Республикэ тхьэматэхэм/1эшъхьэтэтхэм  макъэ ягъэ1угъэмэ,лъэ1у тхылъхэр афэгъэхьыгъэмэ  иш1уагъэ къэк1ошъун с1оу сегупщысэ-Хь.Дж.

(**) Navaginsk kalesi bugünkü Ş’açe yerinde kurulmuştu-HCY

(***) “Zaneko Seferbey” (ölümü 1858), önceleri bir Rus subayı idi, ancak Rus istila harekatı başlayınca Rusları bırakıp Adigelerin safına katılmıştı. 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında“Çerkezistan Valisi Sefer Paşa” adı altında Osmanlılar tarafından Adigeler arasına gönderilmişti-HCY

Not:Yazı siyahlaştırmaları ve tire içindekiler çevirmene aittir-HCY

 

Prof.Dr.Ç’IRĞ Ashad (КIЫРГЪ Асхьад)

Adige Mak,12 Şubat 2009 (*)

Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız 

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kafkasya Neresidir?

Kafkasya Neresidir?

Ara 10, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Son Twetler

Değerli büyüğümüz Yismeyl Özdemir Özbay'a Allah'tan Rahmet ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz. https://t.co/568Ue3bIPa
RT @profdrhalukkoc: Rusya Fed.Ank B.elçisi Aleksey Yerhov;1820-1870 yıllarında her türlü eziyet,baskı ve zorla topraklarından sürdükleri Ka…
https://t.co/z2AVKFGjVf
Adıge Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun https://t.co/10PUan3hJA
Follow Çerkesya on Twitter

Post Gallery

Çerkes Parası ve Kaffed'in Kozmik Aklı

Çerkeslerin Mitolojik Kahramanı Nart Sosruko Mobil Oyun Oluyor

Eski Kafkas halkları, Amerikan yerlileri ve Sibirya halklarıyla akrabaymış

Belgesel Film Gösterimi-Çerkes Atının Öyküsü Şağdi

Hayriye Melek Hunç Anısına Kitap Günleri

Adıgey Halkı Anadilde Eğitim İstedi

Sarıkamış’tan Bir Şehit Öyküsü

Efsanevi Kabardey Atları Dörtnala Geri Dönüyor

Çerkes Kültürüne Son Bir Yaşam Alanı